+421 917 494 112     info@eko-naturshop.sk OBCHODNÉ PODMIENKY REKLAMAČNÝ PORIADOK OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV KONTAKT
0
NOVINKA! Vážení zákazníci, prinášame Vám novinku na pranie značky HERBOW - mydlové pracie orechy a skvelé parfumy na pranie, UŽ V PREDAJI.

Informácia o ochrane osobných údajov ohľadom súhlasu so spracúvaním osobných údajov


Vážení zákazníci, chceme vám týmto poskytnúť informácie o spracúvaní vašich osobných údajov za účelom vybavenia vašej objednávky v našom eshope a prečo sme vás požiadali o súhlas so spracúvaním osobných údajov. 25. 5. 2018 nadobudol účinnosť nový zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679), je potrebné, aby sme od vás získali súhlas, ktorý zodpovedá novým požiadavkám. Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky, zavolajte na našu linku: 0917 494 112 alebo pošlite email na: info@eko-naturshop.sk
Ďakujeme

OBSAH
1. Kto spracováva vaše osobné údaje?
2. Aké vaše osobné údaje spracúvame?
3. Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú?
4. Na aké účely ste poskytli svoj súhlas?
5. Ako dlho budeme spracúvať vaše osobné údaje?
6. S kým spolupracujeme?
7. Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom?
8. Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?
9. Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?1. KTO SPRACOVÁVA VAŠE OSOBÉ ÚDAJE?
Vaše osobné údaje spracováva spoločnosť WDG s.r.o. – prevádzkovateľ eshopu, kde ste dobrovoľne zaslali svoju objednávku.
2. AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?
■ Základné identifikačne údaje – meno, bydlisko alebo sídlo spoločnosti, dátum narodenia, IČO, DIČ.
■ Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa.

3. Z AKÝCH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ?
Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od vás. Tieto osobné údaje uvádzate v objednávke, prípadne ste ich uviedli na ďalších dokumentoch (mail).
Osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra. Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať.
4. NA AKÉ ÚČELY STE POSKYTLI SVOJ SÚHLAS?
Súhlas ste poskytli na spracovanie vašej objednávky v našom eshope.
5. AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ̌ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
Súhlas ste udelili spoločnosti na obdobie trvania zmluvného vzťahu – príjem, spracovanie a vyexpedovanie vašej objednávky a na nasledujúcich 10 rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu alebo do momentu, keď váš súhlas odvoláte.
Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas.
6. S KÝM SPOLUPRACUJEME?
Na spracovanie vašej objednávky je nevyhnutná spolupráca s našimi obchodnými partnermi a sprostredkovateľmi. Naši obchodní partneri a sprostredkovatelia rovnako dodržiavajú pravidlá ochrany osobných údajov.
Obchodní partneri sú:
WebSupport, s.r.o. – zabezpečuje nám ochranu domén
STORMWARE s.r.o. – poskytovateľ nášho účtovného systému
Sprostredkovatelia sú:
Slovenská pošta a.s. – zabezpečuje expedíciu vašej objednávky
7. KTO MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?
K vašim osobným údajom majú prístup len zamestnanci našej firmy, ktorí zabezpečujú vybavenie vašej objednávky. Sú riadne poučení, ako majú zaobchádzať pri spracovávaní a ochrane osobných údajov.
8. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?
Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:
Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov
Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje prevádzkovateľa, jeho zástupcu a prípadne
aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu
alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.
Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.
Právo na opravu
Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje a taktiež doplnili neúplné osobné údaje.
Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali vaše osobné údaje, ak uplatníte právo na výmaz. Každá takáto žiadosť podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj spoločnosť WDG s.r.o má povinnosť ponechať si osobné údaje.
Právo na obmedzenie spracovania
Máte právo na to, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie účely.

Právo na prenositeľnosť údajov
Máte právo na to, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti. Odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.
Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie
Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o odstránenie nevhodného stavu.
Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov
S vaším podnetom alebo sťažnostnou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.
Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené?
Jednotlivé práva môžete uplatniť: telefonicky na linke: 0917 494 112, poslaním e-mailu na adresu:
info@eko-naturshop.sk alebo písomne na adresu: WDG s.r.o., Alžbetin Dvor 601, 900 42 Miloslavov.
Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.
Za aký čas môžete očakávať odpoveď od spoločnosti?
Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca.
10. AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?
Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená,
že ho môžete kedykoľvek odvolať.
Čo má odvolanie súhlasu obsahovať?
■ Kto odvolanie podáva. Uveďte prosím, vaše meno a priezvisko, adresu bydliska a dátum narodenia, aby sme vás vedeli identifikovať.
■Komu odvolanie podávate.
■ Informáciu, že si neželáte, aby sme spracúvali vaše osobné údaje.
■ Váš vlastnoručný podpis.

Akým spôsobom môžem odvolanie poslať?
■ Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je možné poslať v písomnej podobe na adresu:
WDG s.r.o., Alžbetin Dvor 601, 900 42 Miloslavov
    +421 917 494 112               info@eko-naturshop.sk     


© WDG s. r. o., all rights reserved.Developed by SERVIS PODNIKATEĽA, s.r.o.